قلبتان همیشه پر عشق

"قلب" قاصدکی ست که اگر پرهایش را بچینی، دیگر به آسمان اوج نمیگیرد،.. "قلب" برکه ای ست که آرامشش به یک نگاه بهم میخورد،...

"قلب" اگر بتواند کسی رادوست بدارد، خوبی ها و حتی زخم زبانهایش را نقش دیوارش میکند،..

حال ، اینکه قلب چیست

، بماند...!

فقط این را میدانم؛ "قلب" وسعتی دارد به اندازه ی حضورخدا...

من مقدس تر ازقلب ، سراغ ندارم.....

قلبتان همیشه پر عشق♥

/ 0 نظر / 31 بازدید