آدمهای منفی به پیچ و خم جاده می اندیشند

و آدمهای مثبت به زیباییهای طول جاده ...

عاقبت هر دو به مقصد می رسند ؛

اما یکی با حسرت و دیگری با لذت !!!..

از زندگی خود لذت ببرید و قدر ثانیه های خود را بدانید ... زمان ارزشمند است و ما یکبار بیشتر زندگی نخواهیم کرد ..

/ 2 نظر / 16 بازدید
الهه

دقیقا خیلی خیلی موافق وقتی میشه چرا از زندگی لذت نبریم؟

مه سو

موافقم...امروز چقدر به این جمله رسیدم...